CPS facebookfacebook

01 / 05

CPS je pri zrode Podlahára...

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

 1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
 2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

02 / 05

Odborné posudky CPS na realizované podlahy

CPS logo web CPS už dlhé roky ponúka a vykonáva službu Odborné posudky na realizované podlahy v občianskych aj verejných budovách. Odborné posudky vykonávajú naši členovia CPS, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s realizíciou podláh.

03 / 05
04 / 05

Sekcia pre členov

05 / 05

Prihláška

Podmienky pre registráciu členov Cechu podlahárov Slovenska

Podmienky sa riadia uznesením Ustanovujúceho snemu CPS uskutočneného dňa 16.5.2001, ako aj uzneseniami z pravidelných ročných jednaní Snemu Cechu podlahárov Slovenska

 • Každý záujemca o Členstvo v CPS, ktorý splní nasledujúce podmienky, má možnosť registrovať sa ako dočasný člen CPS. Postup registrácie je určený Stanovami CPS - článok 5.4.
 • Uchádzač je povinný kompletne vyplniť a zaslať písomne do Kancelárie Cechu:

ico docprihláška (MS Word DOC, 13 kB)
ico pdfprihláška (PDF, 202 kB)

ico docprihláška - čestný člen (MS Word DOC, 13 kB)
ico pdfprihláška - čestný člen (PDF, 189 kB)

ico docdotazník (MS Word DOC, 15 kB)
ico pdfdotazník (PDF, 269 kB) - pre členov CPS.

a) pre formu členstva - gestor: výpis z OR alebo ŽL

b) pre formu členstva - riadny člen: výpis z OR alebo ŽL dokladujúci možnosť vykonávať podlahárske práce.

 • Zaplatiť v prospech CPS vstupný poplatok na účet č. IBAN: SK68 0900 0000 0051 5223 1767
  v Slovenská sporiteľňa a.s.,  (BIC: GIBASKBX) vo výške:
  • pre gestorov: 300,- €  /rok 
  • pre riadne členstvo: 200,- € / rok
(Pozn.: obdobie členstva je od Snemu po nasledujúci Snem. Fakturácia a platba členského je po Sneme každý rok.)
Vstupný poplatok je za obdobie od prijatia prihlášky Nového člena na Členstvo po nasledujúci Snem, v rámci ktorého prihlasujúci využívajú všetky práva riadneho člena, ale majú štatút "Čakateľ"-a do rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí na Sneme CPS. Pre platbu alikvôtnej časti Vstupného poplatku viď. Smernica CPS SM 08.)
 • Prihlášky za nových Členov/Gestorov je nutné poslať na sekretariát najneskôr do 15.10. bežného roka. Riadny Snem CPS sa uskutoční v mesiaci marec ďalšieho roka. O presnom dátume bude každý záujemca o členstvo informovaný 14 dní pred jeho uskutočnením.
 • Podlahárske firmy, ktoré z rôznych dôvodov nemajú záujem o riadne členstvo v CPS, vyzývame na registráciu ako SYMPATIZANT CPS, a tým podporiť našu snahu o zachovanie remesla PODLAHÁR. Registráciu vykonáme za vás BEZPLATNE za PODMIENOK uvedených nižšie a po vyplnení NÁVRATKY, ktoré zašlete na Sekretariát CPS

        ico pdfPodmienky Sympatizant (PDF, 264 kB)

        ico docNávratka Sympatizant (MS Word DOC, 51,5 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skúšky na Overenie odbornej spôsobilosti

Skúšky sa vykonávajú v súlade so Zákonom 568/2009 Z.z. na základe obdržanej platnej akreditácie CPS.

ico doc Žiadosť o skúšku zašlite na Sekretariát CPS v súlade so ico pdf Smernicou SM 15 min 30 dni pred konaním skúšky.

Termín konania najbližšej skúšky najdete na WEB stranke CPS v sekcii AKTUALITY, prípadne sú zvýraznené v dynamickom banneri v hornej časti WEB stránky.

 

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte Kanceláriu Cechu - Štefánikova 118, 949 01 NITRA (kontakty).

Tešíme sa, že spoločne naplníme ciele a poslanie CPS, ktoré si spoločne vytyčujeme na Sneme CPS.

Predstavenstvo CPS
Nitra, 24.2.2023

{jcomments off}

   CPS logo web   Už v poradí XXII. SNEM Cechu podlahárov Slovenska sa konal v  termíne 16.-17.3.2023 v hoteli Diplomat v Rajeckých Tepliciach. Tohtoročný Snem CPS bol volebný,volili sa nové orgány CPS včítane nového Vrchného cechmajstra, urćovala sa ďalšia forma fungovania cechu pre nasledovné obdobie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pripomíname, že účasť členov CPS bola povinná na základe Stanov CPS, článok 6./ Povinnosti a práva členov.

Návratku prosíme zaslať na sekretariát CPS.   

Pozn.: Tí členovia, ktorí sa Snemu nemohli zúčastniť, mohli požiadať o zastupovanie cez "plnú moc"  na niektorého člena P-CPS zaslaný na Sekretariát CPS, aby Snem bol uznášaniaschopný.

Členovia CPS sa mohli Snemu zúčastniť aj On-line cez Microsoft TEAMS (požiadaný súhlas cez sekretariát).

Široká odborná verejnosť mohla sledovať Snem (Prezentačnú časť 16.3.2023 od 13:30 do cca. 16:00) cez živý stream na FB stránke CPS  https://www.facebook.com/cechpodlaharov

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toto stretnutie podlahárov (Členov, Gestorov, Partnerov CPS ale aj nečlenov) sa  konalo aj tento rok za podpory partnera CPS, Slovak business Agency

sba header

ktorá svojimi aktivitami podporuje priamo vás, malých a stredných podnikateľov (MSP).

Program dvojdňového XXII. Snemu CPS bude nasledovný:

Štvrtok, 16.3.2023

Salón DIPLOMAT - Školenie CPS

12,30                   Prezencia členov

13,00 -16,00       Školenie – Prednášky:

     • Parket Store r.o., Bratislava – rozmerová stálosť vinylových podláh

                            (vyhodnotenie laboratórnych skúšok rôzneho vyhotovenia vinylových dielcov)

     • DryStar Bratislava (TVG Klima Slovakia s.r.o.) -

                                                         odvlhčovaniatemperácie a sanácie muriva, stien, podláh

     • Stillwood, s.r.o. Trnava (p. Martin Mikle) –  aktuálny vývoj trhu s exotickými drevinami (terasy)
     • Peter Briatka, PhD., MBA. – autor STN 74 4505:2022

                                                               diskusia na tému: správny výklad normy ohľadom meraní rovinnosti podlahy

                                                               spolupráca na spracovaní aktualizácií nových STN

                                                               (napr. STN 49 2120 na posudzovanie hotovej podlahy na báze dreva)

                             Pozn.: Zmena programu je ešte možná

16,00-19,00       Voľnočasové aktivity (Wellness zdarma pre ubytovaných)

19,00                  Večera

LOBBY BAR

20,00 -                Posedenie pri vínku, Bowling

Piatok, 17.3.2023

Salón DIPLOMAT - XXII. SNEM CPS

9,00                    Prezencia členov

9,30                    Otvorenie Snemu

                           Voľba mandátovej, návrhovej,  komisie

                           Správa mandátovej komisie

                           Správa o činnosti cechu od konania XXI. Snemu CPS

                           Správa revíznej komisie

                           Rozpočet na rok 2023

                           Prijímanie nových členov, vylúčenie členov CPS

11:00                  Voľby orgánov CPS na ďalšie 2 ročné obdobie

11:15                   Krátka prestávka na vyhodnotenie volieb

11:30                  Predstavenie nového Predstavenstva CPS, nového Vrchného cechmajstra CPS

                           Návrh hlavných úloh CPS na rok 2023/24 podľa návrhu nového Vrchného cechmajstra CPS

                            Privítanie Hostí - Cech obkladačov Slovenskej republiky, predstavenie práce COSR

                            Diskusia

                            Prijatie uznesenia

12,30                   Záver XXII. Snemu CPS

12,30                   Obed

                                                                               

                                       Tešíme sa na stretnutie

                                                                                           Predstavenstvo CPS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Fotky zo XXII. Snemu CPS:

20230316_152014.jpg20230316_152051.jpg20230316_173327.jpg20230316_173331.jpg20230316_173348.jpg20230317_095005.jpg

Nemáte povolenie na pridávanie komentárov

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk