CPS facebookfacebook

01 / 05

CPS je pri zrode Podlahára...

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

 1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
 2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

02 / 05

Odborné posudky CPS na realizované podlahy

CPS logo web CPS už dlhé roky ponúka a vykonáva službu Odborné posudky na realizované podlahy v občianskych aj verejných budovách. Odborné posudky vykonávajú naši členovia CPS, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s realizíciou podláh.

03 / 05
04 / 05

Sekcia pre členov

05 / 05

Prihláška

Podmienky pre registráciu členov Cechu podlahárov Slovenska

Podmienky sa riadia uznesením Ustanovujúceho snemu CPS uskutočneného dňa 16.5.2001, ako aj uzneseniami z pravidelných ročných jednaní Snemu Cechu podlahárov Slovenska

 • Každý záujemca o Členstvo v CPS, ktorý splní nasledujúce podmienky, má možnosť registrovať sa ako dočasný člen CPS. Postup registrácie je určený Stanovami CPS - článok 5.4.
 • Uchádzač je povinný kompletne vyplniť a zaslať písomne do Kancelárie Cechu:

ico docprihláška (MS Word DOC, 13 kB)
ico pdfprihláška (PDF, 202 kB)

ico docprihláška - čestný člen (MS Word DOC, 13 kB)
ico pdfprihláška - čestný člen (PDF, 189 kB)

ico docdotazník (MS Word DOC, 15 kB)
ico pdfdotazník (PDF, 269 kB) - pre členov CPS.

a) pre formu členstva - gestor: výpis z OR alebo ŽL

b) pre formu členstva - riadny člen: výpis z OR alebo ŽL dokladujúci možnosť vykonávať podlahárske práce.

 • Zaplatiť v prospech CPS vstupný poplatok na účet č. IBAN: SK68 0900 0000 0051 5223 1767
  v Slovenská sporiteľňa a.s.,  (BIC: GIBASKBX) vo výške:
  • pre gestorov: 300,- €  /rok 
  • pre riadne členstvo: 200,- € / rok
(Pozn.: obdobie členstva je od Snemu po nasledujúci Snem. Fakturácia a platba členského je po Sneme každý rok.)
Vstupný poplatok je za obdobie od prijatia prihlášky Nového člena na Členstvo po nasledujúci Snem, v rámci ktorého prihlasujúci využívajú všetky práva riadneho člena, ale majú štatút "Čakateľ"-a do rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí na Sneme CPS. Pre platbu alikvôtnej časti Vstupného poplatku viď. Smernica CPS SM 08.)
 • Prihlášky za nových Členov/Gestorov je nutné poslať na sekretariát najneskôr do 15.10. bežného roka. Riadny Snem CPS sa uskutoční v mesiaci marec ďalšieho roka. O presnom dátume bude každý záujemca o členstvo informovaný 14 dní pred jeho uskutočnením.
 • Podlahárske firmy, ktoré z rôznych dôvodov nemajú záujem o riadne členstvo v CPS, vyzývame na registráciu ako SYMPATIZANT CPS, a tým podporiť našu snahu o zachovanie remesla PODLAHÁR. Registráciu vykonáme za vás BEZPLATNE za PODMIENOK uvedených nižšie a po vyplnení NÁVRATKY, ktoré zašlete na Sekretariát CPS

        ico pdfPodmienky Sympatizant (PDF, 264 kB)

        ico docNávratka Sympatizant (MS Word DOC, 51,5 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skúšky na Overenie odbornej spôsobilosti

Skúšky sa vykonávajú v súlade so Zákonom 568/2009 Z.z. na základe obdržanej platnej akreditácie CPS.

ico doc Žiadosť o skúšku zašlite na Sekretariát CPS v súlade so ico pdf Smernicou SM 15 min 30 dni pred konaním skúšky.

Termín konania najbližšej skúšky najdete na WEB stranke CPS v sekcii AKTUALITY, prípadne sú zvýraznené v dynamickom banneri v hornej časti WEB stránky.

 

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte Kanceláriu Cechu - Štefánikova 118, 949 01 NITRA (kontakty).

Tešíme sa, že spoločne naplníme ciele a poslanie CPS, ktoré si spoločne vytyčujeme na Sneme CPS.

Predstavenstvo CPS
Nitra, 24.2.2023

{jcomments off}

   CPS logo web   Ako tradične, aj tento rok sa konal už v poradí XX. SNEM Cechu podlahárov Slovenska, a to v náhradnom termíne dňa 17.-18.9.2020 v hoteli Diplomat v Rajeckých Tepliciach. Pôvodný termýn 19.3.2020 bol na základe rozhodnutia Vlády SR neuskutočňovať pracovno-spoločenské stretnutia, zrušený !

 Toto stretnutie podlahárov (Členov, Gestorov, Partnerov CPS ale aj nečlenov) sa konalo tento rok za podpory partnera CPS, Slovak business Agency

sba header

ktorá svojimi aktivitami podporuje priamo vás, malých a stredných podnikateľov (MSP).

Pozn.: Tí členovia, ktorí sa Snemu nemohli zúčastniť, dali sa zastupovať cez "plnú moc" zaslaný na Sekretaruiát CPS, aby snem bol uznášaniaschopný.

Členovia CPS sa mohli Snemu zúčastniť aj On-line cez Microsoft TEAMS (požiadaný súhlas, aby sa vedelo, komu zaslať prístupové údaje pred Snemom)

Široká odborná verejnosť mohla sledovať Snem (Prezentačnú časť 18.9.2020 od 9:45 do cca. 11:30) cez živý stream na FB stránke CPS 

https://www.facebook.com/cechpodlaharov

Program dvojdňového XX. Snemu CPS bol nasledovný:

Štvrtok, 17.9.2020 

12,00 - 17,00       Úvod - Akreditované vzdelávanie CPS

                            Pre záujemcov z radov odbornej verejnosti.  

                            Viac info si môžete prečítať v ďalšej správe " 2. ročník Akreditovaného vzdelávania PODLAHÁR " v týchto Aktualitách.  

Piatok, 18.9.2020  

                Salón 2

9,00 hod.           Prezencia členov

9,45 - 10,15       DEN BRAVEN SK s.r.o., Bratislava - prezentácia firmy

                                                                    Stavebná chémia pre podlahy – penetrácia, nivelizácia, lepenie

10,15 -11,00      Cechmajstri CPS  - Garanti odborových skupín - novinky, trendy

                                                                    Drevené parkety - p. Roman FEITL,

                                                                    Vinylové dielce - Ing. Ján KRUPIČKA,

                                                                    Kaučukové podlahy  - Ing. Valerián WEISER

11,00 - 11,30     Otvorenie XX. Snemu CPS

                          Voľba mandátovej, návrhovej, volebnej komisie

                          Správa mandátovej komisie

                          Správa o činnosti cechu od konania XIX. Snemu CPS

                          Správa revíznej komisie

                          Súťaž  „ Najlepšia realizácia 2019“

11,30-11,45       Občerstvenie a hlasovanie súťaže

11,45-13,00       Rozpočet na rok 2020

                          Prijímanie nových členov, vylúčenie členov CPS

                          Novým členom - Gestorom CPS sa stala fy.: Den Braven SK s.r.o. - Bratislava

Predstavenie kandidátov do predstavenstva CPS a revíznej komisie

                         Voľby do Orgánov CPS

13,00-13,30      Obed

                         Vyhlásenie súťaže „ Najlepšia realizácie 2019“

                         Víťazom súťaže sa stala fy. Hulec Parket Slovakia, Žilina

                                                                     (víťazná práca bude uverejnená v Galérii - Realizácie členov)

                         Súťažné práce umiestnené na 1., 2. a 3. mieste boli ocenené vecnými cenami - podlahárskymi nástrojmi

                         Vyhlásenie výsledkov volieb do Orgánov CPS

                         Novými členmi Predstavenstva CPS, ktorí obdržali viac ako 50% hlasov prítomných členov sa stali:

                         p. Roman FEITL

                         Ing. Ján KRUPIČKA

                         Ing. Valerián WEISER

                         Ing. Tibor PÁSZTOR

                         Revízna komisia CPS bola zvolená v zložení:

                         p. Miloš Krkoška, Predseda

                         Ing. Alexander MALAKAN, člen

                         Predstavenie nového Vrchného cechmajstra CPS

                         Za nového Vrchného cechmajstra CPS na 1. neformálnom zasadaní nového Predstavenstva CPS

                         bol navrhnutý a následne XX. Snemom CPS zvolený Ing. Tibor Pásztor

                         Nový Verchný cechmajster následne poďakoval p. Jozefovi Mokrému za dlhoročnú prácu vo funkcii Vrchného cechmajstra CPS.

                         Návrh Hlavných úloh na rok 2020

                         Diskusia

                         Prijatie Uznesenia

15,00                Záver XX. Snemu CPS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Uznesenie z XX. Snemu sa Členovia CPS môžu dočítať (onedlho po overení dokumentu) v dokumentoch po prihlásení sa svojimi prístupovými údajmi.                                                                                    

                                       Tešíme sa na stretnutie aj v budúci rok

                                                                                           Predstavenstvo CPS

Galéria:

Prezentácia Nového Gestora a Cechmajstrov:

20200917_125729.jpg20200917_125817.jpg20200918_103906_Prezentacie_Feitl2.jpg20200918_103906_Prezentacie_Krupicka2.jpg20200918_103906_Prezentacie_Weiser2.jpg20200918_103907_Prezentacie_Tibor2.jpg

XX.Snem - priebeh a prijímanie nového Gestora:

20200918_113839.jpg20200918_113906.jpg20200918_122431.jpg

Vyhlásenie Súťaže o Najlepšiu realizáciu roka 2019:

20200918_135836.jpg20200918_140345.jpg20200918_140428.jpg

Poďakovanie dosluhujúcemu Vrchnému cechmajstrovi:

20200918_151312.jpg20200918_151329.jpg

 

Nemáte povolenie na pridávanie komentárov

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk