CPS facebookfacebook

01 / 05

CPS je pri zrode Podlahára...

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

 1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
 2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

02 / 05

Odborné posudky CPS na realizované podlahy

CPS logo web CPS už dlhé roky ponúka a vykonáva službu Odborné posudky na realizované podlahy v občianskych aj verejných budovách. Odborné posudky vykonávajú naši členovia CPS, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s realizíciou podláh.

03 / 05
04 / 05

Sekcia pre členov

05 / 05

Prihláška

Podmienky pre registráciu členov Cechu podlahárov Slovenska

Podmienky sa riadia uznesením Ustanovujúceho snemu CPS uskutočneného dňa 16.5.2001, ako aj uzneseniami z pravidelných ročných jednaní Snemu Cechu podlahárov Slovenska

 • Každý záujemca o Členstvo v CPS, ktorý splní nasledujúce podmienky, má možnosť registrovať sa ako dočasný člen CPS. Postup registrácie je určený Stanovami CPS - článok 5.4.
 • Uchádzač je povinný kompletne vyplniť a zaslať písomne do Kancelárie Cechu:

ico docprihláška (MS Word DOC, 13 kB)
ico pdfprihláška (PDF, 202 kB)

ico docprihláška - čestný člen (MS Word DOC, 13 kB)
ico pdfprihláška - čestný člen (PDF, 189 kB)

ico docdotazník (MS Word DOC, 15 kB)
ico pdfdotazník (PDF, 269 kB) - pre členov CPS.

a) pre formu členstva - gestor: výpis z OR alebo ŽL

b) pre formu členstva - riadny člen: výpis z OR alebo ŽL dokladujúci možnosť vykonávať podlahárske práce.

 • Zaplatiť v prospech CPS vstupný poplatok na účet č. IBAN: SK68 0900 0000 0051 5223 1767
  v Slovenská sporiteľňa a.s.,  (BIC: GIBASKBX) vo výške:
  • pre gestorov: 300,- €  /rok 
  • pre riadne členstvo: 200,- € / rok
(Pozn.: obdobie členstva je od Snemu po nasledujúci Snem. Fakturácia a platba členského je po Sneme každý rok.)
Vstupný poplatok je za obdobie od prijatia prihlášky Nového člena na Členstvo po nasledujúci Snem, v rámci ktorého prihlasujúci využívajú všetky práva riadneho člena, ale majú štatút "Čakateľ"-a do rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí na Sneme CPS. Pre platbu alikvôtnej časti Vstupného poplatku viď. Smernica CPS SM 08.)
 • Prihlášky za nových Členov/Gestorov je nutné poslať na sekretariát najneskôr do 15.10. bežného roka. Riadny Snem CPS sa uskutoční v mesiaci marec ďalšieho roka. O presnom dátume bude každý záujemca o členstvo informovaný 14 dní pred jeho uskutočnením.
 • Podlahárske firmy, ktoré z rôznych dôvodov nemajú záujem o riadne členstvo v CPS, vyzývame na registráciu ako SYMPATIZANT CPS, a tým podporiť našu snahu o zachovanie remesla PODLAHÁR. Registráciu vykonáme za vás BEZPLATNE za PODMIENOK uvedených nižšie a po vyplnení NÁVRATKY, ktoré zašlete na Sekretariát CPS

        ico pdfPodmienky Sympatizant (PDF, 264 kB)

        ico docNávratka Sympatizant (MS Word DOC, 51,5 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skúšky na Overenie odbornej spôsobilosti

Skúšky sa vykonávajú v súlade so Zákonom 568/2009 Z.z. na základe obdržanej platnej akreditácie CPS.

ico doc Žiadosť o skúšku zašlite na Sekretariát CPS v súlade so ico pdf Smernicou SM 15 min 30 dni pred konaním skúšky.

Termín konania najbližšej skúšky najdete na WEB stranke CPS v sekcii AKTUALITY, prípadne sú zvýraznené v dynamickom banneri v hornej časti WEB stránky.

 

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte Kanceláriu Cechu - Štefánikova 118, 949 01 NITRA (kontakty).

Tešíme sa, že spoločne naplníme ciele a poslanie CPS, ktoré si spoločne vytyčujeme na Sneme CPS.

Predstavenstvo CPS
Nitra, 24.2.2023

{jcomments off}

   logo szz M                      Ing. Viola KROMEROVÁ  odchádza na zaslúžilý dôchodok

Bratislava, 31.03.2017

Tajomstvo úspechu v živote nie je práca, ktorá sa nám páči,

ale hľadanie zaľúbenia v tom, v čom pracujeme.

(Miguel de Cervantes)

Vážení členovia SŽZ, spolupracovníci, partneri, milí priatelia,

         oznamujem Vám, že dňa 31.03.2017 končím svoju aktívnu pracovnú činnosť z dôvodu odchodu do dôchodku. Po dvadsiatich rokoch pôsobenia končím aj ako Generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu.

Prácu v tejto funkcii som si obľúbila, bavilo ma profesionálne zastupovať občianske združenie, ktorého cieľom je rozvoj súkromného podnikania a obhajovať záujmy najširšej a najzraniteľnejšej podnikateľskej vrstvy v spoločnosti. Zachovanie a rozvoj kvalitných remesiel na Slovensku považujem za najdôležitejšiu úlohu, lebo „Kvalita remesiel znamená kvalitu nášho života“.

I keď sa všetko nepodarilo presadiť, som si istá, že SŽZ má dobré meno, dobré ciele a cieľovú skupinu ktorá podporu potrebuje a ktorú bezpodmienečne potrebuje slovenská ekonomika.

Ďakujem Vám všetkým za podporu, pomoc a spoluprácu, ako aj za prejavenú priazeň, pri mojej práci a riešení každodenných úloh. Želám Vám dobré zdravie, osobné aj podnikateľské úspechy.

                                                                                                                        Viola K r o m e r o v á, v.r.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pri tejto príležitosti Cech podlahárov Slovenska poslal p. Kromerovej Ďakovný list:

Dakovny list Kromerova 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

na tejto funkcii p. Kromerovú nahradí Ing. Miriam Bellušová:

Vážení členovia Rady SŽZ,

dovoľte mi v krátkosti Vás pozdraviť a predstaviť sa ako nová generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu. Moje meno je Miriam Bellušová a od marca 2017 som nastúpila do funkcie generálnej sekretárky Slovenského živnostenského zväzu. S niektorými z Vás sme sa už pozdravili na marcovom zasadnutí Rady Slovenského živnostenského zväzu, iní si možno na mňa spomenú ako na bývalú projektovú manažérku a spolupracovníčku Handwerskammer Trier z obdobia rokov  1996 – 2002, kedy som už  pre Slovenský živnostenský zväz pracovala.   V období rokov  2002 až 2016 som pracovala v bankovej sfére  a bola som zodpovedná za poskytovanie úverov slovenským aj zahraničným podnikateľským subjektom; neskôr som pôsobila ako manažérka v oblasti vymáhania úverových pohľadávok v oblasti retailového aj korporátneho bankovníctva.  V súčasnosti som popri práci v Slovenskom živnostenskom zväze aktívna aj ako SZČO, v oblasti mimoškolského vzdelávania a administratívno-organizačného poradenstva.

Slovenský živnostenský zväz je etablovaným subjektom pre zastupovanie záujmov podnikateľskej remeselnej a živnostenskej obce.  Tu vidím jeho najväčšie perspektívy aj do budúcnosti. Zároveň  dáva príležitosť  pre formovanie podnikateľského prostredia  a reprezentáciu podnikateľskej vrstvy ako kľúčového prispievateľa k hospodárskemu rastu a zlepšovaniu životnej úrovne obyvateľstva.  Stoja pred nami výzvy modernej postindustriálnej doby -  informačná spoločnosť,  globalizácia spájajúca s trendom zväčšujúcej sa personalizácie služieb a výrobkov;  verím, že ich spoločne dokážeme zdolávať a prispieť tak k zachovaniu konkurencieschopnosti  slovenských podnikateľských subjektov.

Teším sa na spoluprácu s Vami a rada privítam Vaše podnety k mojej činnosti generálnej sekretárky.

Ing. Miriam Bellušová

generálna sekretárka

Nemáte povolenie na pridávanie komentárov

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk