CPS facebookfacebook

01 / 05

CPS je pri zrode Podlahára...

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

 1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
 2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

02 / 05

Odborné posudky CPS na realizované podlahy

CPS logo web CPS už dlhé roky ponúka a vykonáva službu Odborné posudky na realizované podlahy v občianskych aj verejných budovách. Odborné posudky vykonávajú naši členovia CPS, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s realizíciou podláh.

03 / 05
04 / 05

Sekcia pre členov

05 / 05

Prihláška

Podmienky pre registráciu členov Cechu podlahárov Slovenska

Podmienky sa riadia uznesením Ustanovujúceho snemu CPS uskutočneného dňa 16.5.2001, ako aj uzneseniami z pravidelných ročných jednaní Snemu Cechu podlahárov Slovenska

 • Každý záujemca o Členstvo v CPS, ktorý splní nasledujúce podmienky, má možnosť registrovať sa ako dočasný člen CPS. Postup registrácie je určený Stanovami CPS - článok 5.4.
 • Uchádzač je povinný kompletne vyplniť a zaslať písomne do Kancelárie Cechu:

ico docprihláška (MS Word DOC, 13 kB)
ico pdfprihláška (PDF, 202 kB)

ico docprihláška - čestný člen (MS Word DOC, 13 kB)
ico pdfprihláška - čestný člen (PDF, 189 kB)

ico docdotazník (MS Word DOC, 15 kB)
ico pdfdotazník (PDF, 269 kB) - pre členov CPS.

a) pre formu členstva - gestor: výpis z OR alebo ŽL

b) pre formu členstva - riadny člen: výpis z OR alebo ŽL dokladujúci možnosť vykonávať podlahárske práce.

 • Zaplatiť v prospech CPS vstupný poplatok na účet č. IBAN: SK68 0900 0000 0051 5223 1767
  v Slovenská sporiteľňa a.s.,  (BIC: GIBASKBX) vo výške:
  • pre gestorov: 300,- €  /rok 
  • pre riadne členstvo: 200,- € / rok
(Pozn.: obdobie členstva je od Snemu po nasledujúci Snem. Fakturácia a platba členského je po Sneme každý rok.)
Vstupný poplatok je za obdobie od prijatia prihlášky Nového člena na Členstvo po nasledujúci Snem, v rámci ktorého prihlasujúci využívajú všetky práva riadneho člena, ale majú štatút "Čakateľ"-a do rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí na Sneme CPS. Pre platbu alikvôtnej časti Vstupného poplatku viď. Smernica CPS SM 08.)
 • Prihlášky za nových Členov/Gestorov je nutné poslať na sekretariát najneskôr do 15.10. bežného roka. Riadny Snem CPS sa uskutoční v mesiaci marec ďalšieho roka. O presnom dátume bude každý záujemca o členstvo informovaný 14 dní pred jeho uskutočnením.
 • Podlahárske firmy, ktoré z rôznych dôvodov nemajú záujem o riadne členstvo v CPS, vyzývame na registráciu ako SYMPATIZANT CPS, a tým podporiť našu snahu o zachovanie remesla PODLAHÁR. Registráciu vykonáme za vás BEZPLATNE za PODMIENOK uvedených nižšie a po vyplnení NÁVRATKY, ktoré zašlete na Sekretariát CPS

        ico pdfPodmienky Sympatizant (PDF, 264 kB)

        ico docNávratka Sympatizant (MS Word DOC, 51,5 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skúšky na Overenie odbornej spôsobilosti

Skúšky sa vykonávajú v súlade so Zákonom 568/2009 Z.z. na základe obdržanej platnej akreditácie CPS.

ico doc Žiadosť o skúšku zašlite na Sekretariát CPS v súlade so ico pdf Smernicou SM 15 min 30 dni pred konaním skúšky.

Termín konania najbližšej skúšky najdete na WEB stranke CPS v sekcii AKTUALITY, prípadne sú zvýraznené v dynamickom banneri v hornej časti WEB stránky.

 

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte Kanceláriu Cechu - Štefánikova 118, 949 01 NITRA (kontakty).

Tešíme sa, že spoločne naplníme ciele a poslanie CPS, ktoré si spoločne vytyčujeme na Sneme CPS.

Predstavenstvo CPS
Nitra, 24.2.2023

{jcomments off}

   15 vyr Obrazok M

Cech podlahárov Slovenska (CPS) oslávil 15. výročie svojho založenia. Pri príležitosti mimoriadneho XVI. Snemu 23- 24.6.2016 si jeho členovia pripomenuli najdôležitejšie míľniky v živote cechu.

 

Predstavitelia Cechu podlahárov Slovenska využili príležitosť mimoriadneho XVI. Snemu v Hoteli Podjavorník v Papradne na oslavu 15. výročia svojho založenia. „Cech podlahárov Slovenska už pätnásť rokov vyvíja rôznorodé aktivity vo viacerých záujmových oblastiach. Naším hlavným cieľom však naďalej zostáva neustále zlepšovať kvalitu vykonávaných podlahárskych prác,“ hovorí Ing. Tibor Pásztor, dosluhujúci vrchný cechmajster Cechu podlahárov Slovenska.

Najvýznamnejšie chvíle si členovia cechu pripomenuli nielen počas spoločenského večera, ale aj špeciálnou prezentáciou, ktorá hodnotila uplynulé obdobie chodu tohto spoločenstva.

Zmeny v cechu

Počas slávnostného rokovania na mimoriadnom XVI. Sneme došlo aj k významným zmenám, ktoré majú priniesť nový impulz do pôsobenia cechu. Ustanovila sa funkcia tajomníka, v ktorého kompetencii bude vedenie chodu kancelárie cechu. Na túto pozíciu bol snemom menovaný Ing. Tibor Pásztor. Aktívne sa bude podieľať na vykonávaní úloh delegovaných predstavenstvom cechu. Medzi kľúčové úlohy bude patriť podpora vzniku centier odbornej prípravy, presadenie zaradenia majstrovského vzdelávania do školského systému po vzore Rakúska a Nemecka a ďalšie aktivity smerujúce k podpore podlahárskeho remesla na Slovensku. „Priame podieľanie sa na práci Slovenského živnostenského zväzu by už čoskoro malo priniesť prvé hmatateľné výsledky v oblasti legislatívy prevádzkovania remeselných živností. Sme presvedčení, že by to malo významným spôsobom prispieť aj ku kvalite podlahárskeho remesla vykonávaného u nás. V ďalšom kroku sa sústredíme na posilnenie právneho a spoločenského postavenia cechov, a to najmä v oblasti celoživotného vzdelávania remeselníkov, výchovy učňovskej mládeže ako aj odborným dohľadom na kvalitu vykonávanej remeselnej živnosti,“ dodáva T. Pásztor, ktorý tiež zároveň zastáva aj pozíciu viceprezidenta Slovenského živnostenského zväzu.

Do pozície nového vrchného cechmajstra CPS bol snemom v doplňujúcich voľbách predstavenstva zvolený Jozef Mokrý, ktorý bude zodpovedný za riadne vedenie cechu.

Na záver slávnostného rokovania sa vrchný cechmajster poďakoval všetkým členom, ktorí umožnili riadne fungovanie a rozvoj cechu.

Galéria

_N4A9255.jpg_N4A9256.jpg_N4A9258.jpg_N4A9259.jpg_N4A9260.jpg_N4A9261.jpg_N4A9262.jpg_N4A9263.jpg_N4A9265.jpg_N4A9266.jpg

 

 

 

 

Nemáte povolenie na pridávanie komentárov

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk