CPS facebookfacebook

01 / 05

CPS je pri zrode Podlahára...

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

 1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
 2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

02 / 05

Odborné posudky CPS na realizované podlahy

CPS logo web CPS už dlhé roky ponúka a vykonáva službu Odborné posudky na realizované podlahy v občianskych aj verejných budovách. Odborné posudky vykonávajú naši členovia CPS, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s realizíciou podláh.

03 / 05
04 / 05

Sekcia pre členov

05 / 05

Prihláška

Podmienky pre registráciu členov Cechu podlahárov Slovenska

Podmienky sa riadia uznesením Ustanovujúceho snemu CPS uskutočneného dňa 16.5.2001, ako aj uzneseniami z pravidelných ročných jednaní Snemu Cechu podlahárov Slovenska

 • Každý záujemca o Členstvo v CPS, ktorý splní nasledujúce podmienky, má možnosť registrovať sa ako dočasný člen CPS. Postup registrácie je určený Stanovami CPS - článok 5.4.
 • Uchádzač je povinný kompletne vyplniť a zaslať písomne do Kancelárie Cechu:

ico docprihláška (MS Word DOC, 13 kB)
ico pdfprihláška (PDF, 202 kB)

ico docprihláška - čestný člen (MS Word DOC, 13 kB)
ico pdfprihláška - čestný člen (PDF, 189 kB)

ico docdotazník (MS Word DOC, 15 kB)
ico pdfdotazník (PDF, 269 kB) - pre členov CPS.

a) pre formu členstva - gestor: výpis z OR alebo ŽL

b) pre formu členstva - riadny člen: výpis z OR alebo ŽL dokladujúci možnosť vykonávať podlahárske práce.

 • Zaplatiť v prospech CPS vstupný poplatok na účet č. IBAN: SK68 0900 0000 0051 5223 1767
  v Slovenská sporiteľňa a.s.,  (BIC: GIBASKBX) vo výške:
  • pre gestorov: 300,- €  /rok 
  • pre riadne členstvo: 200,- € / rok
(Pozn.: obdobie členstva je od Snemu po nasledujúci Snem. Fakturácia a platba členského je po Sneme každý rok.)
Vstupný poplatok je za obdobie od prijatia prihlášky Nového člena na Členstvo po nasledujúci Snem, v rámci ktorého prihlasujúci využívajú všetky práva riadneho člena, ale majú štatút "Čakateľ"-a do rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí na Sneme CPS. Pre platbu alikvôtnej časti Vstupného poplatku viď. Smernica CPS SM 08.)
 • Prihlášky za nových Členov/Gestorov je nutné poslať na sekretariát najneskôr do 15.10. bežného roka. Riadny Snem CPS sa uskutoční v mesiaci marec ďalšieho roka. O presnom dátume bude každý záujemca o členstvo informovaný 14 dní pred jeho uskutočnením.
 • Podlahárske firmy, ktoré z rôznych dôvodov nemajú záujem o riadne členstvo v CPS, vyzývame na registráciu ako SYMPATIZANT CPS, a tým podporiť našu snahu o zachovanie remesla PODLAHÁR. Registráciu vykonáme za vás BEZPLATNE za PODMIENOK uvedených nižšie a po vyplnení NÁVRATKY, ktoré zašlete na Sekretariát CPS

        ico pdfPodmienky Sympatizant (PDF, 264 kB)

        ico docNávratka Sympatizant (MS Word DOC, 51,5 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skúšky na Overenie odbornej spôsobilosti

Skúšky sa vykonávajú v súlade so Zákonom 568/2009 Z.z. na základe obdržanej platnej akreditácie CPS.

ico doc Žiadosť o skúšku zašlite na Sekretariát CPS v súlade so ico pdf Smernicou SM 15 min 30 dni pred konaním skúšky.

Termín konania najbližšej skúšky najdete na WEB stranke CPS v sekcii AKTUALITY, prípadne sú zvýraznené v dynamickom banneri v hornej časti WEB stránky.

 

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte Kanceláriu Cechu - Štefánikova 118, 949 01 NITRA (kontakty).

Tešíme sa, že spoločne naplníme ciele a poslanie CPS, ktoré si spoločne vytyčujeme na Sneme CPS.

Predstavenstvo CPS
Nitra, 24.2.2023

{jcomments off}

DSC00428Nitra, 30. júna 2014 - Koncom júna sa v Považskom Podhradí rozhodovalo o novom vrchnom cechmajstrovi Cechu podlahárov Slovenska (CPS). Novým vrchným cechmajstrom sa stal Ing. Tibor Pásztor.

V Cechu podlahárov Slovenska došlo po štyroch rokoch k zmene

Nitra, 30. júna 2014 - Koncom júna sa v Považskom Podhradí rozhodovalo o novom vrchnom cechmajstrovi Cechu podlahárov Slovenska (CPS). Novým vrchným cechmajstrom sa stal Ing. Tibor Pásztor.

Posledné štyri roky zastával funkciu vrchného cechmajstra Peter Benko. Pod jeho vedením sa podarilo uviesť do života školiace stredisko cechu v Považskom Podhradí, ktoré je určené firmám, živnostníkom i študentom na zdokonaľovanie svojho podlahárskeho remesla. „Podarilo sa nám spraviť viacero krokov správnym smerom pre obhájenie dobrého mena podlahárov, ktorí sú v cechu združení. Pred novým vedením stojí mnoho výziev, verím však, že sa ich podarí zdolať,“ hovorí Peter Benko.

Okrem voľby hlavy CPS sa rozhodovalo aj o zložení predstavenstva, revíznej komisie a v neposlednom rade o schválení žiadosti na prijatie nových členov, ktorí prejavujú dlhodobý záujem byť súčasťou Cechu podlahárov Slovenska. „Ako spoločenstvo máme záujem neustále rozširovať naše rady. Každopádne sme sa dohodli, že nových členov budeme schvaľovať na základe ich prezentácie a potenciálu prispieť k budúcemu rozvoju nášho spoločenstva,“ dodal Peter Benko.
Ďalej pristúpil k odovzdanie Majstrovských listov novým členom CPS, ktorí splnili požadované kritériá.

Snem pokračoval školením

Po XIV. zasadnutí snemu CPS nasledovalo odborné školenie na tému: Požiadavky normy na plošné zaťaženie podláh podľa charakteru miestnosti. Cech podlahárov Slovenska rozhodol zdôrazniť ich význam a špecifiká ich uplatňovania v praxi. „Jednou z úloh cechu, ako odborného garanta podlahárskej činnosti, je získavanie novo vydaných noriem pre našich členov a ich následné zaškolenie v tejto oblasti. Týmto spôsobom sa snažíme garantovať kvalitu práce realizačných firiem a živnostníkov, ktorí sú našimi členmi,“ dodal Benko.

Školenie pokračovalo prednáškou Ing. Miroslava Ružičku ohľadom požiadaviek jednotlivých noriem na plošnú záťaž podlahy. Nasledoval príspevok Ing. Jaroslava Laláka o dilatáciách v podlahe pri podlahovom vykurovaní a bez podlahového vykurovania, o vplyve teploty a vlhkosti na rozmerovú stabilitu podlahových poterov.

Vyvrcholením programu bola prezentácia novozvoleného vrchného cechmajstra, Ing. Tibora Pásztora - Úžitkové zaťaženie podláh. Doplnil danú tému prednášky o praktické merania a možností zisťovania pevností betónov na stavbe a v laboratóriu, a naznačil niektoré medzery v normách. V rámci prednášok sa otvorila aj téma podlahový polystyrén (EPS a XPS dosky) – ich vhodnosť na podlahy a označovanie výrobcov. Vyzval však gestorov, aby túto tému doplnili a výpočty a skúsenosti. Ďalej sa dotkol vyrábaných podložiek pod plávajúce podlahy – ich deklarovaných hodnôt na plošné zaťaženie, ktoré sa vymykajú požiadaviek na predtým spomínané plošné zaťaženie podláh. Na nevyjasnené otázky CPS bude hľadať odpovede, aby svojim členom mohol dať kvalifikované odborné stanoviská a odporučenia.

Spestrením celého programu boli diskusie, ktoré nasledovali po jednotlivých prezentáciách. Účastníci veľmi živo rozoberali dané problematiky, delili sa o svoje poznatky a skúsenosti z praxe.

Snem

Nemáte povolenie na pridávanie komentárov

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk